firemneusb.sk vratenie tovaru  Vami objednaný tovar je možné vrátiť v týchto prípadoch:

  • Ak tovar nebol použitý a nebola na ňom realizovaná potlač je možné tovar vrátiť do 14 dní od prevzatia so storno poplatkom 50% z kúpnej ceny tovaru.
  • Ak tovar po doručení vykazuje známky mechanického poškodenia
  • Ak bol tovar nesprávne potlačený. Za nesprávne potlačenie sa považuje farebná nezhoda a umiestnenie potlače v rozpore s odsúhlaseným náhľadom.
  • Ak má tovar poškodenú potlač.

Ďalšie podmienky reklamácie stanovujú obchodné podmienky